Bikupa Datacenter AB policy för personuppgiftshantering.

1 INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med denna policy är att säkerställa att Bikupa Datacenter AB, organisationsnummer 559026-0104, hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Johanna Thörnblad är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för samtliga i företaget.

3 ORGANISATION OCH ANSVAR

Johanna Thörnblad har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Johanna Thörnblad får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

BEGREPP

PERSONUPPGIFT
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

REGISTRERAD
Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

LAGLIGHET
ÄNDAMÅLSBEGRÄNSNING
UPPGIFTSMINIMERING
KORREKTHET
LAGRINGSMINIMERING
NTEGRITET OCH KONFIDENTIALITET

De personuppgifter Bikupa Datacenter AB har får ej upplåtas/överlåtas/överföras till tredje part med mindre än att den uppgifterna berör har givit tillstånd till detta eller till följd av myndighetsbeslut.

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Johanna Thörnblad. Hon ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal

6 KAMERABEVAKNING MED SYFTE ATT FÖREBYGGA OCH UTREDA BROTT

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter. Material lagras i 7 dagar.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Johanna Thörnblad
Bikupa Datacenter AB, c/o Pretax
Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm
+34 678.712.414
dataprotection@bikupadatacenter.com

Denna information finns även tillgänglig i icke-digitalt format på Bikupa Datacenter, Hangargränd 1, 961 43 Boden.

Klagomål kan också skickas direkt till Intigritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se